สวนน้ำ วานานาวา

ราคาค่าตั๋วเครื่องเล่น

 

-บัตรผู้ใหญ่ (ผู้ที่มีความสูง ตั้งแต่ 122 ซม.ขึ้นไป) ราคา 1,200/บัตร

-บัตรเด็ก (ผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 91-ไม่เกิน122 ซม.) ราคา800/บัตร

-บัตรผู้สูงอายุ (อายุ60ปีขึ้นไป) ราคา 800/บัตร