สินค้า

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu120:DataDetail1

 

ทริปบาหลี 

 

 

 

วัน

รายละเอียดโปรแกรม

มื้อเช้า

มื้อกลางวัน

มื้อเย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระฮ์ไร – ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน

X

 

                                                  


เมนูซ๊ฟู๊ด จิมบารัน

SENSE SUNSET SEMINYAK HOTELหรือเทียบเท่า

2

วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) – วานากิริ ฮิลส์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล

 

 

 

 

 

 

SENSE SUNSET SEMINYAK HOTELหรือเทียบเท่า

3

วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก) – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระฮ์ไร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

     วันเดินทาง                  ราคาผู้ใหญ่ และเด็ก 2-3 ท่าน/ห้อง ราคาพักเดี่ยว ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
05-07 ตุลาคม 2562 11,999 2,000 5,999
06-08 ตุลาคม 2562 11,999 2,000 5,999
13-15 ตุลาคม 2562 13,999 2,000 7,999
19-21 ตุลาคม 2562 12,999 2,000 6,999
20-22 ตุลาคม 2562 12,999 2,000 6,999
21-23 ตุลาคม 2562 11,999 2,000 5,999
26-28 ตุลาคม 2562 12,999 2,000 6,999
27-29 ตุลาคม 2562 12,999 2,000 6,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Line ID : @pluszytravel

Facebook : Pluszytravel